Over ons

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek binnen de 3de generatie van het Steunpuntenprogramma van de Vlaamse Overheid. Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie Vlaamse onderzoeksgroepen: Tempus Omnia Relevat (VUB), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven). Een van de kerntaken van het JOP is het monitoren van de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke postenquête (JOP-monitor) die periodiek wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van Vlaamse jongeren.

In deze interactieve databank kunnen de data van de Vlaamse JOP-monitors vrij worden geraadpleegd. Geïnteresseerden kunnen zelf de antwoorden van de Vlaamse jongeren op de vragen gesteld in de drie Vlaamse JOP-monitors consulteren. Deze databank komt tegemoet aan de groeiende tendens om onderzoeksgegevens en databanken uit wetenschappelijk onderzoek vrij beschikbaar te maken voor het publiek. Ook in het meerjarenplan 2012-2015, nam het JOP het engagement de gegevens uit de Vlaamse JOP-monitors algemeen toegankelijk te maken. Met deze databank richten we ons niet zozeer tot gebruikers met statistische expertise die complexe analyses wensen te maken, maar tot alle personen die interesse hebben in jeugdonderzoek, -werk en –beleid en die op zoek zijn naar basisgegevens over de leefwereld van de huidige Vlaamse jeugd.

Opzet JOP-monitor

In de databank zijn voorlopig de gegevens van drie Vlaamse JOP-monitors opgenomen. In 2006 werd JOP-monitor 1 afgenomen bij een representatieve steekproef van 2503 Vlaamse jongeren tussen 14 en 25 jaar. JOP-monitor 2 werd in 2008 afgenomen bij een representatieve steekproef van 3710 jongeren, waarbij de leeftijd werd uitgebreid van 12 tot 30 jaar. De derde en voorlopig laatste bevraging, via de JOP-monitor 3, vond plaats in 2013 bij een representatief staal van 3729 Vlaamse jongeren tussen 12 en 30 jaar. Voor de JOP-monitors 1, 2 en 3 werd telkens dezelfde steekproefprocedure (een toevalssteekproef via het Rijksregister) en dezelfde afnamemodaliteit (postenquête) gehanteerd. Omdat in de twee meest recente JOP-monitors een aparte, sterk ingekorte vragenlijst was voorzien voor de 12-13 jarigen, is ervoor gekozen om deze leeftijdsgroep niet mee te integreren in deze interactieve databank. Alle gegevens in deze databank hebben dus betrekking op jongeren van veertien jaar en ouder. De gegevens uit JOP-monitor 1 hebben bovendien enkel betrekking op de leeftijdsgroep tot 25 jaar; enkel in JOP-monitors 2 en 3 zijn ook 26-30 jarige Vlaamse jongeren bevraagd.

Over deze gegevens

Via deze interactieve databank geven we gebruikers de mogelijkheid zelf cijfermateriaal uit de dataset van de verschillende JOP-monitors te genereren en te verkennen. De verdeling van elke variabele kan daarnaast worden opgesplitst naar drie achtergrondkenmerken. Zo kan nagegaan worden of de verdeling op de items anders is voor mannen dan voor vrouwen, voor verschillende leeftijdsgroepen (resp. 14-17 jaar, 18-21jaar, 22-25 jaar en 26-30 jaar) en voor werkende jongeren versus schoolgaande jongeren. Voor een correcte interpretatie van deze gegevens, raadpleegt u best deze statistische leeswijzer.

Statistische leeswijzer

In de eerste plaats wordt voor elke vraag de verdeling van de antwoorden in de gehele steekproef weergegeven (in percentages). Er wordt ook steeds aangegeven hoeveel respondenten op een bepaalde vraag hebben geantwoord. Deze gegevens gelden uiteraard in de eerste plaats voor onze steekproef. Als men de percentages wil veralgemenen naar de totale populatie van Vlaamse jongeren, moet men een aantal zaken in het achterhoofd houden. Ten eerste zijn er bepaalde groepen van respondenten niet of ondervertegenwoordigd in de steekproef. Dit is bijvoorbeeld het geval voor jongeren die niet wilden of niet konden meewerken aan onze enquête (omdat ze de taal niet spraken, kampten met een verstandelijke beperking etc.). Ten tweede moet men steeds rekening houden met een foutenmarge. In de JOP-monitors schommelt deze foutenmarge, afhankelijk van het percentage in kwestie en de steekproefgrootte van de monitor in kwestie, rond de 1 à 2 percentagepunten.

Daarnaast wordt de antwoordverdeling bij elke vraag ook opgesplitst naar drie achtergrondkenmerken van de respondent. Ook hier moet men in het achterhoofd houden dat het in de eerste plaats gaat over beschrijvende gegevens die gelden voor de steekproef. Verschillen in politieke participatie tussen jongens en meisjes kunnen bijvoorbeeld niet zonder meer veralgemeend worden naar de populatie. Er zijn specifieke statistische toetsen nodig om daarover te oordelen. Hiervoor verwijzen we graag naar onze wetenschappelijke bijdragen over het thema in kwestie.

Ten slotte kunnen bivariate verschillen mogelijk misleidend of tenminste verhullend zijn. Als bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat participatiecijfers voor een bepaalde activiteit sterk verschillen naar leeftijd en werkstatus, komt dat mogelijk neer op tweemaal dezelfde vaststelling. Oudere leeftijdsgroepen bevatten immers gemiddeld genomen meer werkende en minder schoolgaande respondenten. Als er hogere participatiecijfers bij jongeren worden vastgesteld, kan dat dan zowel te maken hebben met hun jonge leeftijd als met het feit dat ze nog steeds schoollopen. De kritische gebruiker van de interactieve databank houdt daarom best steeds in het achterhoofd dat de vastgestelde verschillen bruto verschillen zijn die mogelijk door andere kenmerken (mee) verklaard kunnen worden. Via ‘multivariate’ analysetechnieken kunnen beide van elkaar onderscheiden worden. Dit gebeurt in de verschillende hoofdstukken van de boeken die verschenen zijn naar aanleiding van JOP-monitor 1, JOP-monitor 2 en JOP-monitor 3.

Hoe deze databank te raadplegen?

Er zijn twee manieren om data op te vragen uit de databank:

  1. De meest snelle en eenvoudige manier is via de algemene zoekbalk. Hierin kunnen vrij zoektermen worden ingevoerd en zullen items of vragen die daarmee overeenkomen automatisch worden weergegeven.
  2. Er kan eveneens meer gericht worden gezocht, en dit via de lijst met thema’s. Door te klikken op één van de acht thema’s krijg je onmiddellijk de lijst met alle items en vragen die onder dat thema geklasseerd zijn. Om het geheel overzichtelijk te maken, werden de vragen en items per thema ook nog eens onderverdeeld in een aantal subthema’s.

Bij elke vraag of item worden standaard de antwoorden van de meest recente JOP-monitor waarin deze vraag was opgenomen weergegeven. Indien het een vraag is die ook in andere JOP-monitors reeds aan bod is gekomen, kan aan de rechterkant eenvoudig de gewenste JOP-monitor worden geselecteerd. Op deze wijze kunnen eenvoudig de antwoorden op de vraag doorheen de verschillende JOP-monitors met elkaar worden vergeleken.

Op zoek naar meer informatie?

Deze interactieve databank is niet het geschikte instrument om technische en methodologische informatie over de databestanden weer te geven, noch om een zeer geavanceerde analyse van deze data mogelijk maken. Ben je daarom na het raadplegen van deze interactieve databank nog op zoek naar meer (specifieke) informatie? Als je op zoek bent naar meer informatie over de context van de bevraging, het onderzoeksdesign met inbegrip van de steekproeftrekking, of de kwaliteit van de gebruikte meetinstrument, kan je de technische verslagen van deze studies raadplegen. Een eerste inhoudelijke duiding van een aantal gegevens is te vinden in onze ‘facts and figures’, overzichtelijke en beknopte fiches met enkele basisstatistieken en een korte bespreking en situering ervan, over uiteenlopende thema’s uit de leefwereld van jongeren op basis van de bevindingen uit de JOP-monitors. Voor meer geavanceerde analyses en theoretische beschouwingen kan je terecht in onze wetenschappelijke bijdragen, zowel in de vorm van tijdschriftartikels als van wetenschappelijke papers en presentaties op (internationale) congressen.

Helpdesk

Vragen of onduidelijkheden bij het raadplegen van deze databank en deze gegevens? Contacteer ons gerust via dit contactformulier.